Privacyverklaring

Brabant Water N.V. verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige zaken die voor u van belang kunnen zijn.

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Brabant Water. Deze Privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Brabant Water gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Verantwoordelijke

Brabant Water N.V. is een van de grootste drinkwaterbedrijven van Nederland. We voorzien 2,5 miljoen inwoners en ruim 50.000 bedrijven in Noord-Brabant 24 uur per dag, zeven dagen in de week van zuiver drink- en industriewater. Wij winnen al dat drinkwater uit grondwater en zijn de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Brabant Water vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt en weet hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. U kunt bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd opvragen of wijzigen. 

Brabant Water N.V. is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Brabant Water heeft haar hoofdkantoor aan de Magistratenlaan 200, 5223 MA ’s-Hertogenbosch.

Voor welke doeleinden verwerkt Brabant Water uw persoonsgegevens?

Brabant Water verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken deze voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder voor:

 • identificatiedoeleinden;

 • het u mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen;

 • het kunnen sturen van elektronische bevestigingen van uw registratie en/of uw bestelling;

 • het aangaan van een overeenkomst tot levering van (drink)water;

 • Mijn Brabant Water: Via ons online klantenportaal kunt u uw meterstanden doorgeven, uw facturen inzien en andere persoonsgegevens inzien en wijzigen.

 • het kunnen bellen of e-mailen van u indien dit nodig is voor onze dienstverlening;

 • het opnemen van de meterstanden om uw waterverbruik te kunnen bepalen;

 • het samenwerken met (gemeentelijke) organisaties inzake schuldhulpverlening;

 • het aanbieden van ondersteuning en dienstverlening via de klantenservice (o.a. inzageverzoeken van de klant);

 • het bevragen van klanten en het doen van klanttevredenheidsonderzoeken;

 • het verstrekken van informatie voor promotie- en voorlichtingsdoeleinden;

 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 

 • voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website;

 • voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken;

 • het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden;

 • het kunnen leveren van dienstverlening aan klanten via het online portal Mijn Brabant Water;

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (waaronder controle van drinkwaterinstallaties);

 • de dienstverlening te monitoren, verbeteren en bij te sturen door middel van het Brabant Water klantenpanel.

Brabant Water verwerkt persoonsgegevens onder andere omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar overeenkomsten met klanten, maar ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder bijvoorbeeld het voeren van een klantenadministratie. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de samenwerking met derde partijen.

Brabant Water verwerkt persoonsgegevens via onder andere de klantenservice, de website en het online portal Mijn Brabant Water. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Brabant Water. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Brabant Water uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Webformulieren

Om u van dienst te kunnen zijn sturen wij u op verzoek webformulieren. De webformulieren worden door ons verstuurd met behulp van de applicatie “Mandrill”. Deze applicatie maakt de automatische verzending van webformulieren mogelijk. Het e-mailadres van de ontvanger, de datum van verzending, het telefoonnummer en (indien van toepassing) de leeftijd worden opgeslagen.”  

Welke persoonsgegevens verzamelt Brabant Water?

Brabant Water verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)

 • bankrekeningnummer (IBAN)

 • telefoonnummer

 • geboortedatum

 • geslacht

 • e-mailadres

 • meterstanden

 • door de klant verstrekte medische verklaring in het kader van de afsluitregeling kleinverbruikers

 • klantnummer

 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met de klantenservice. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen)

Wettelijke verplichtingen

Wij moeten voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Meer specifiek:

(Klanten)administratie

Wij zijn op grond van de wet verplicht om een goede klantenadministratie op te zetten en bij te houden, onder meer voor belastingdoeleinden. Daarnaast is dit nodig voor het goed uitvoeren van de (drink)waterovereenkomst. In onze klantenadministratie verwerken wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), geslacht, geboortedatum, meternummer, klantnummer, bankrekeningnummer (IBAN).

Controle van drinkwaterinstallaties

Wij zijn op grond van de Drinkwaterwet verplicht om drinkwaterinstallaties te controleren en het leidingnet te onderhouden. Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), meternummer.

Beheer van watermeters

Wij zijn op grond van de Drinkwaterwet verplicht om watermeters te beheren. Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW, contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres), meternummer.

Garanderen drinkwaterlevering op grond van een medische noodzaak

Om te kunnen garanderen dat kwetsbare personen die op grond van een medische noodzaak altijd drinkwater geleverd moeten krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Wanbetaling: Bij wanbetaling sluiten wij personen met ernstige gezondheidsrisico’s niet van drinkwater af, wanneer deze personen een medische verklaring hebben overlegd. Wij baseren deze gegevensverwerking op de uitvoering van onze publieke taak die volgt uit de Drinkwaterwet en de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater. Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW klant, naam arts.

Calamiteit: Om er voor te zorgen dat kwetsbare personen in geval van een calamiteit te allen tijde toegang tot drinkwater hebben, verwerken wij persoonsgegevens op grond van de uitdrukkelijke toestemming van deze personen. Hiertoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW, telefoonnummer, klantnummer, reden van kwetsbaarheid.

Afsluiten van drinkwater

Wij verstrekken een overzicht van debiteuren die binnen afzienbare tijd worden afgesloten van drinkwater en een overzicht van debiteuren die zijn afgesloten aan Gemeentes en GGD's. De verstrekking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van onze publieke taak. Dit overzicht bevat de volgende persoonsgegevens: NAW, financiële gegevens (hoogte achterstand), klantnummer.

Samenwerking voor schuldhulpverlening en voorkomen schuldenproblematiek

Wij werken samen met (gemeentelijke) organisaties voor schuldhulpverlening en verstrekken hiertoe persoonsgegevens aan deze organisaties. De verstrekking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van onze publieke taak. In het kader hiervan verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW, financiële gegevens (hoogte achterstand), klantnummer.

Hoe zorgt Brabant Water voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Brabant Water gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen, om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten registreren we uw IP-adres bij elk verzoek die u naar onze servers stuurt. Brabant Water deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Brabant Water kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Brabant Water maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Legitiem belang

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de volgende legitieme belangen:

 • Om een duurzame relatie met u als klant te kunnen onderhouden, en u producten en/of diensten te kunnen aanbieden (onder ander via direct marketing).

 • Om ons te kunnen verdedigen gedurende een mogelijke rechtsgang.

 • Om de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens in gepseudonimiseerde vorm gebruiken om te begrijpen hoe we een service kunnen ontwikkelen en verbeteren, maar ook voor rapportagedoelen en algemene statistische en analytische doeleinden. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen wij persoonlijke gegevens verwerken voor het onderzoeken of voorkomen van fraude, of om wettelijke plichten te vervullen. Het verwerken van de persoonsgegevens voor deze doelen vervult daarom voor ons een legitiem doel.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze Privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.

Autoriteiten

Wij verstrekken persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals een vordering. Zo moeten wij op grond van een vordering onder andere persoonsgegevens verstrekken aan de politie, het Openbaar Ministerie en aan de Belastingdienst.

In samenwerkingsverbanden

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de samenwerking met derde partijen, onder meer voor de controle van drinkwaterinstallaties. Daarvoor kunnen wij uw gegevens delen met door ons ingeschakelde partijen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens in het kader van samenwerkingsverbanden delen met gemeentes (of partijen die taken voor de gemeente uitvoeren) en GGD's.

Opdrachtnemers

Wij werken samen met verschillende zakelijke dienstverleners. Zo vragen wij postbedrijven om post te versturen, zetten wij organisaties in om u telefonisch aan betalingen te herinneren en kunnen wij uw gegevens delen met onze incassopartner en/of deurwaarder. In opdracht van Brabant Water kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Zoals bijvoorbeeld het wisselen van uw watermeter. Wij maken met deze verwerkers afspraken om een vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Overig

Wij kunnen uw gegevens nu of in de toekomst delen met andere organisaties die deel van ons uitmaken als gevolg van een herstructurering, fusie of overname.

Bewaartermijnen

Brabant Water bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 

​Soort gegevens

​Bewaartermijn

​Klantgegevens (NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer)

​Tot 7 jaar na de laatste transactie.

​Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens

​7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.

​Accountgegevens Mijn Brabant Water
(inlognaam, wachtwoorden)

​Zolang als u het account heeft.

​Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).

​Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie heeft en tot 2 jaar daarna.

​Correspondentie (zoals brieven en e-mails)

​Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons heeft en tot 7 jaar daarna.

​Reviews

​Zolang de review relevant is.

​Opgenomen gesprekken

​max. 180 dagen

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen: wat zijn uw rechten?

U hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens.

 • Om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens.

 • Om incorrecte gegevens te laten corrigeren.

 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt.

 • In bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen.

 • In bepaalde gevallen om uw gegevens te laten "beperken".

 • In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens.

 • Om, als u toestemming hebt gegeven voor gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens.

 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Brabant Water N.V.
Postbus 1068 5200 BC 's-Hertogenbosch

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Brabant Water wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Brabant Water steeds de nieuwste beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit dus altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Brabant Water neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt dan contact op met onze klantenservice.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De functionele en analytische cookies gebruiken wij om de website goed te laten functioneren voor analytische doeleinden. Het plaatsen en uitlezen van cookies voor puur technische en functionele doeleinden valt onder de uitzonderingen op het toestemmingsvereiste zoals voorzien in de Telecommunicatiewet.

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U kunt cookies ook uitschakelen, dit kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door te klikken op ‘Nee, liever niet’ in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen. Onderstaand vindt u de instructies voor het uitschakelen van cookies:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

Noodzakelijk / functionele cookies

Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn onderstaande cookies noodzakelijk:

Naam cookie Tijd dat de cookie bewaard wordt
BWCookieCheck Max. 2 jaar
BWCookieCheckV2 Max. 2 jaar
BWLoginNavigation 1 dag
ASP.NET_SessionId Sessie
FedAuth Sessie
WSS_FullScreenMode   Sessie
BWDisabledInfoBlokAlert

Max. 2 jaar

Username Max. 5 jaar
OvereenkomstAkkoord Max. 2 jaar

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst:

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacybevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.

 • De 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet.

 • Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Naam cookie Tijd dat de cookie bewaard wordt
_ga Max. 26 maanden


Usabilla
Usabilla is een feedbacktool op onze website. Via deze tool kunnen bezoekers van de website www.brabantwater.nl feedback achterlaten of deelnemen aan enquêtes. De maker van deze functionaliteit beschikt door het gebruik van de functionaliteit door de websitebezoeker over gegevens. Dit betreft altijd niet-persoonlijke, algemene informatie die niet te herleiden is tot de personen die gebruik maken van die functionaliteit. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Usabilla, klik hier.

Visual Website Optimizer (VWO)
Deze tool stelt ons onder meer in staat om te zien welke pagina's van onze website worden bekeken en deze te optimaliseren middels A/B-testen. Met inbegrip van het opslaan van cookies op de toestellen van de gebruiker. De VWO verzamelde informatie kan uw IP-adres bevatten. Aan de hand van de verzamelde informatie kunnen wij u, als persoon, niet identificeren.

U kunt de tracking van VWO via de opt-out-tool van Wingify deactiveren die op hun website beschikbaar is.

Wanneer u zich aanmeldt wordt er een cookie op uw toestel opgeslagen die tot 90 dagen bewaard blijft (voor zover niet eerder gewist) en de VWO signaleert geen informatie over uw gebruik van de website te verzamelen.

Hotjar

Hotjar is een analyse en feedback tool. Hiermee kunnen we zien hoe onze bezoekers zich gedragen op onze website. 

​Naam cookie

Tijd dat de cookie bewaard wordt

​_hjClosedSurveyInvites

1 jaar

​_hjDonePolls

1 jaar

_hjMinimizedPolls
 

​1 jaar

_hjShownFeedbackMessage

​1 jaar

_hjid

1 jaar

_hjRecordingLastActivity

Sessie

_hjTLDTest

Sessie

_hjUserAttributesHash Sessie
_hjLocalStorageTest Sessie
_hjptid Sessie

CoBrowser
Voor de chatfunctie op onze website maken we gebruik van CoBrowser. CoBrowser plaatst cookies om te voorkomen dat we u meerdere keren een chat aanbieden, terwijl u al een chat heeft gevoerd. Tevens worden anonieme gegevens verzameld over het surfgedrag binnen de website. Aan de hand van het surfgedrag, bepaalt CoBrowser of dat u een uitnodiging krijgt om een chat te starten.

Naam cookie Tijd dat de cookie bewaard wordt
_cb_tracking 1 jaar
_cb_analytics 30 minuten
_cb_internal 30 minuten
_cb_secure 30 minuten
_cb_settings 30 minuten
_cb_started Sessie

Privacybeleid van derden

Op de website van Brabant Water treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Brabant Water behorende, websites. Brabant Water kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden

Brabant Water werkt continu aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit betekent onder andere dat wanneer u telefonisch contact opneemt met Brabant Water, de mogelijkheid bestaat dat het telefoongesprek wordt opgenomen. De opgenomen gesprekken worden alleen gebruikt voor interne trainings- en coachingsdoeleinden. Na 180 dagen worden deze opnames automatisch verwijderd.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2020.

Brabant Water behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacyverklaring. Deze wijziging zullen wij publiceren op deze website.

Off 100